Electrical Metal Conduit (GSP)

ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก GSP

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดบาง (EMT) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในอาคาร หรือเดินฝังในผนังคอนกรีต
  – ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  – ไม่ควรใช้ท่อบางฝังในดินหรือในพื้นคอนกรีต
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนา (RSC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  – มีความหนามากกว่าท่อ IMC

วัตถุดิบ : แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนรีดเย็น

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price (E.M.T.) Product Code Unit Price (I.M.C.) Product Code Unit Price (R.S.C.)
ท่อร้อยสายไฟ GSP 1/2″ GSP-ECD-01 101.00 GSP-ICD-01 214.00 GSP-RCD-01 342.00
3/4″ GSP-ECD-02 145.00 GSP-ICD-02 283.00 GSP-RCD-02 436.00
1″ GSP-ECD-03 206.00 GSP-ICD-03 382.00 GSP-RCD-03 641.00
1 1/4″ GSP-ECD-04 360.00 GSP-ICD-04 493.00 GSP-RCD-04 828.00
1 1/2″ GSP-ECD-05 419.00 GSP-ICD-05 606.00 GSP-RCD-05 985.00
2″ GSP-ECD-06 520.00 GSP-ICD-06 828.00 GSP-RCD-06 1,317.00
2 1/2″ GSP-ICD-07 1,294.00 GSP-RCD-07 3,187.00
3″ GSP-ICD-08 1,603.00 GSP-RCD-08 4,100.00
3 1/2″ GSP-ICD-09 1,842.00 GSP-RCD-09 5,630.00
4″ GSP-ICD-10 2,115.00 GSP-RCD-10 6,035.00
5″ GSP-RCD-11 8,682.00
6″ GSP-RCD-12 10,391.00