Electrical Metal Conduit (PAT)

ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก PAT

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดบาง (EMT) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในอาคาร หรือเดินฝังในผนังคอนกรีต
  – ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  – ไม่ควรใช้ท่อบางฝังในดินหรือในพื้นคอนกรีต
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนา (RSC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  – มีความหนามากกว่าท่อ IMC

วัตถุดิบ : แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนรีดเย็น

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price (E.M.T.) Product Code Unit Price (I.M.C.) Product Code Unit Price (R.S.C.)
ท่อร้อยสายไฟ Pat 1/2″ PAT-ECD-01 133.00 PAT-ICD-01 282.00 PAT-RCD-01 374.00
3/4″ PAT-ECD-02 192.00 PAT-ICD-02 375.00 PAT-RCD-02 478.00
1″ PAT-ECD-03 273.00 PAT-ICD-03 506.00 PAT-RCD-03 702.00
1 1/4″ PAT-ECD-04 476.00 PAT-ICD-04 653.00 PAT-RCD-04 906.00
1 1/2″ PAT-ECD-05 555.00 PAT-ICD-05 802.00 PAT-RCD-05 1,080.00
2″ PAT-ECD-06 688.00 PAT-ICD-06 1,096.00 PAT-RCD-06 1,446.00
2 1/2″ PAT-ICD-07 1,714.00 PAT-RCD-07 2,151.00
3″ PAT-ICD-08 2,122.00 PAT-RCD-08 2,764.00
3 1/2″ PAT-ICD-09 2,440.00 PAT-RCD-09 3,625.00
4″ PAT-ICD-10 2,802.00 PAT-RCD-10 4,073.00
5″ PAT-RCD-11 5,858.00
6″ PAT-RCD-12 7,010.00