CONTROLLER BOX

ตู้ไฟ (Controller Box)

  • คือ ตู้ที่ใช้สำหรับรองรับการใส่อุปกรณ์ควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้า
  • มีทั้งรุ่นตู้เหล็ก และตู้พลาสติก

Showing all 10 results