F.S. Box Rubber Seal 2″x4″ / 4″x4″

ยางรองฝา เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2″x4″ / 4″x4″

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ ยางรองฝาที่ใช้กับเอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2″x4″ / 4″x4″ เพื่อป้องกันละอองน้ำหรือฝุ่นละอองไม่ให้เข้ามาจากช่องว่างระหว่างฝาปิดและตัวของเอฟ.เอส.บ๊อกซ์
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากยางคุณภาพดี

Category:

Description

CAT. NUM TYPE @
SEC-RFS-01 FS 2X4 30
SEC-RFS-02 FS 4X4 45