F.S. Box Rubber Seal 2″x4″ / 4″x4″ (SEC)

ยางรองฝา เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2″x4″ / 4″x4″ SEC

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ ยางรองฝาที่ใช้กับเอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2″x4″ / 4″x4″ เพื่อป้องกันละอองน้ำหรือฝุ่นละอองไม่ให้เข้ามาจากช่องว่างระหว่างฝาปิดและตัวของเอฟ.เอส.บ๊อกซ์
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากยางคุณภาพดี

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price
ยางรองฝา เอฟ.เอส.บ๊อกซ์ 2″x4″ SEC-FSBRS-01 30.00
4″x4″ SEC-FSBRS-02 45.00