Electrical Metal Conduit (RSI)

ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก RSI

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดบาง (EMT) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในอาคาร หรือเดินฝังในผนังคอนกรีต
  – ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  – ไม่ควรใช้ท่อบางฝังในดินหรือในพื้นคอนกรีต
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนา (RSC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  – มีความหนามากกว่าท่อ IMC

วัตถุดิบ : แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนรีดเย็น

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price (E.M.T.) Product Code Unit Price (I.M.C.) Product Code Unit Price (R.S.C.)
ท่อร้อยสายไฟ RSI 1/2″ RSI-ECD-01 116.00 RSI-ICD-01 246.00 RSI-RCD-01 332.00
3/4″ RSI-ECD-02 165.00 RSI-ICD-02 331.00 RSI-RCD-02 424.00
1″ RSI-ECD-03 237.00 RSI-ICD-03 447.00 RSI-RCD-03 623.00
1 1/4″ RSI-ECD-04 407.00 RSI-ICD-04 575.00 RSI-RCD-04 809.00
1 1/2″ RSI-ECD-05 475.00 RSI-ICD-05 705.00 RSI-RCD-05 959.00
2″ RSI-ECD-06 590.00 RSI-ICD-06 971.00 RSI-RCD-06 1,285.00
2 1/2″ RSI-ICD-07 1,514.00 RSI-RCD-07 2,133.00
3″ RSI-ICD-08 1,878.00 RSI-RCD-08 2,749.00
3 1/2″ RSI-ICD-09 2,163.00 RSI-RCD-09 3,211.00
4″ RSI-ICD-10 2,365.00 RSI-RCD-10 4,048.00
5″ RSI-RCD-11 5,829.00
6″ RSI-RCD-12 7,017.00