Electrical Metal Conduit (RSI)

ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก RSI

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดบาง (EMT) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในอาคาร หรือเดินฝังในผนังคอนกรีต
  – ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  – ไม่ควรใช้ท่อบางฝังในดินหรือในพื้นคอนกรีต
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็กชนิดหนา (RSC) :
  – ใช้สำหรับเดินท่อลอยเกาะผนังภายในและภายนอกอาคาร, เดินฝังในผนังคอนกรีต หรือในพื้นคอนกรีตได้
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  – มีความหนามากกว่าท่อ IMC

วัตถุดิบ : แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนรีดเย็น

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price (E.M.T.) Product Code Unit Price (I.M.C.) Product Code Unit Price (R.S.C.)
ท่อร้อยสายไฟ RSI 1/2″ RSI-ECD-01 133.00 RSI-ICD-01 282.00 RSI-RCD-01 342.00
3/4″ RSI-ECD-02 192.00 RSI-ICD-02 375.00 RSI-RCD-02 438.00
1″ RSI-ECD-03 273.00 RSI-ICD-03 506.00 RSI-RCD-03 641.00
1 1/4″ RSI-ECD-04 476.00 RSI-ICD-04 653.00 RSI-RCD-04 828.00
1 1/2″ RSI-ECD-05 555.00 RSI-ICD-05 802.00 RSI-RCD-05 985.00
2″ RSI-ECD-06 688.00 RSI-ICD-06 1,096.00 RSI-RCD-06 1,317.00
2 1/2″ RSI-ICD-07 1,714.00 RSI-RCD-07 2,400.00
3″ RSI-ICD-08 2,122.00 RSI-RCD-08 3,090.00
3 1/2″ RSI-ICD-09 2,440.00 RSI-RCD-09 4,055.00
4″ RSI-ICD-10 2,802.00 RSI-RCD-10 4,550.00
5″ RSI-RCD-11 6,540.00
6″ RSI-RCD-12 7,825.00