Electrical Metal Conduit Elbow 90° (Panasonic)

ท่อโค้ง 90° เหล็ก Panasonic

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

 • ท่อโค้งเหล็กชนิดบาง (EMT) :
  – ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดบาง (EMT)
  – ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  – ไม่ควรใช้ท่อโค้งบางฝังในดินหรือในพื้นคอนกรีต
 • ท่อโค้งเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC) :
  – ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดหนาปานกลาง (IMC)
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ท่อโค้งเหล็กชนิดหนา (RSC) :
  – ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดหนา (RSC)
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  – มีความหนามากกว่าท่อโค้ง IMC

วัตถุดิบ : แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนรีดเย็น

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price (E.M.T.) Product Code Unit Price (I.M.C.) Product Code Unit Price (R.S.C.)
ท่อโค้ง 90° Panasonic 1/2″ PAN-EEL90-01 20.00 PAN-IEL90-01 34.00 PAN-REL90-01 40.00
3/4″ PAN-EEL90-02 28.00 PAN-IEL90-02 42.00 PAN-REL90-02 56.00
1″ PAN-EEL90-03 41.00 PAN-IEL90-03 76.00 PAN-REL90-03 88.00
1 1/4″ PAN-EEL90-04 80.00 PAN-IEL90-04 92.00 PAN-REL90-04 154.00
1 1/2″ PAN-EEL90-05 102.00 PAN-IEL90-05 141.00 PAN-REL90-05 192.00
2″ PAN-EEL90-06 134.00 PAN-IEL90-06 219.00 PAN-REL90-06 310.00
2 1/2″ PAN-IEL90-07 466.00 PAN-REL90-07 697.00
3″ PAN-IEL90-08 727.00 PAN-REL90-08 1,283.00
3 1/2″ PAN-IEL90-09 1,244.00 PAN-REL90-09 2,311.00
4″ PAN-IEL90-10 1,404.00 PAN-REL90-10 2,525.00
5″ PAN-REL90-11 5,021.00
6″ PAN-REL90-12 6,435.00