Electrical Metal Conduit Elbow 90° (Panasonic)

ท่อโค้ง 90° เหล็ก Panasonic

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

 • ท่อโค้งเหล็กชนิดบาง (EMT) :
  – ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดบาง (EMT)
  – ใช้ติดตั้งภายในอาคาร
  – ไม่ควรใช้ท่อโค้งบางฝังในดินหรือในพื้นคอนกรีต
 • ท่อโค้งเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC) :
  – ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดหนาปานกลาง (IMC)
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ท่อโค้งเหล็กชนิดหนา (RSC) :
  – ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดหนา (RSC)
  – ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  – มีความหนามากกว่าท่อโค้ง IMC

วัตถุดิบ : แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนรีดเย็น

Category:

Description

Product Name Size Product Code Unit Price (E.M.T.) Product Code Unit Price (I.M.C.) Product Code Unit Price (R.S.C.)
ท่อโค้ง 90° Panasonic 1/2″ PAN-EEL90-01 27.00 PAN-IEL90-01 42.00 PAN-REL90-01 56.00
3/4″ PAN-EEL90-02 37.00 PAN-IEL90-02 52.00 PAN-REL90-02 79.00
1″ PAN-EEL90-03 57.00 PAN-IEL90-03 101.00 PAN-REL90-03 122.00
1 1/4″ PAN-EEL90-04 100.00 PAN-IEL90-04 121.00 PAN-REL90-04 245.00
1 1/2″ PAN-EEL90-05 128.00 PAN-IEL90-05 186.00 PAN-REL90-05 303.00
2″ PAN-EEL90-06 168.00 PAN-IEL90-06 289.00 PAN-REL90-06 491.00
2 1/2″ PAN-IEL90-07 651.00 PAN-REL90-07 872.00
3″ PAN-IEL90-08 1,017.00 PAN-REL90-08 1,606.00
3 1/2″ PAN-IEL90-09 1,740.00 PAN-REL90-09 2,892.00
4″ PAN-IEL90-10 1,964.00 PAN-REL90-10 3,160.00
5″ PAN-REL90-11 6,284.00
6″ PAN-REL90-12 7,669.00